Home U bevindt zich hier : Registratie / Gebruiksvoorwaarden
 

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 1 juli 2015 van toepassing op ieder gebruik van de website www.rally-abacus.nl (de "Website") (zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), geleverd door TELEconomize (de "Leverancier"). Op alle diensten die door TELEconomize onder het label Rally-Abacus worden aangeboden en op alle overeenkomsten die TELEconomize onder het label Rally-Abacus aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. TELEconomize raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een "Gebruiker" aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. TELEconomize kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

Bescherming van uw privacy

In ons privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor het melden van misbruik en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van ons email adres info@rally-abacus.nl zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. TELEconomize kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

  • TELEconomize kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Rally-Abacus of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van het account van de betreffende Gebruiker.
  • TELEconomize kan het contract met de Gebruiker opzeggen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

TELEconomize kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan TELEconomize binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in ons Privacybeleid.

Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten.

Beperking aansprakelijkheid TELEconomize

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

(i) gebruik van de diensten van TELEconomize;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op de Website;

(iv) wijzigingen in de diensten van TELEconomize of wijzigingen in of op de Website.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de totale vergoeding die de Gebruiker aan Leverancier heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan.

Wijzigingen van de diensten en de Website

TELEconomize kan de Website of delen daarvan ten alle tijden wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

Websites en diensten van derden

De Website kan verwijzingen naar de websites van derden bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). TELEconomize heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar de desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van betaalde werkzaamheden met behulp van de Website. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van TELEconomize met betrekking tot Rally-Abacus kunt u indienen door middel van email adres info@rally-abacus.nl. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

Overige bepalingen

TELEconomize is gevestigd aan de Abt Ludolfweg 43, 3732 AM te De Bilt. Telefoonnummer 030-2205410, BTW nummer NL 16969.90.040.B01 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30172821.

TELEconomize kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. TELEconomize zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van TELEconomize gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door TELEconomize zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Kennisgevingen aan TELEconomize (anders dan inzake verstorend of op andere wijze onrechtmatig gebruik) kunnen worden gericht aan TELEconomize, Abt Ludolfweg 43, 3732 AM te De Bilt. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen TELEconomize en u met betrekking tot het gebruik van Rally-Abacus en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van TELEconomize en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Utrecht bevoegd zijn. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat TELEconomize zich op de bevoegdheid van de rechtbank Utrecht beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Nieuws

08-januari-2021

Release 11 on-line

Een nieuw jaar, dus het is weer tijd voor een nieuwe release van Rally-Abacus. Vanaf vandaag is Release 11 online.
Lees meer...

12-juni-2020

Rally-Abacus 5 jaar

Rally-Abacus staat 5 jaar online en om dat te vieren lanceeren we de Rally-Abacus WebApp.
Lees meer...

Nieuwsbrief Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?
Meldt u dan hier aan

Downloads

Cookie beleid
Bestandsgrootte : (+/- 309 Kb)
Gebruiksvoorwaarden
Bestandsgrootte : (+/- 309 Kb)
Privacy beleid
Bestandsgrootte : (+/- 322 Kb)
Regels voor gebruik
Bestandsgrootte : (+/- 276 Kb)
Rally-Abacus 2012-2020